de ultieme verfijning in muurbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Privacybeleid

Arte NV met ondernemingsnummer 0421 929 907, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210 en gelieerde ondernemingen (hierna genoemd: ‘ARTE’, ‘Arte Groep’ of ‘wij’) respecteren uw privacy en engageren zich deze te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) door naleving van onderstaand Privacybeleid en dit in haar rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Dit Privacybeleid is van toepassing op (i) alle persoonsgegevens die de Arte Groep via de websites www.arte-international.com, www.hookedonwalls.com, www.flavorpaperforarte.be, moooiwallcovering.com (hierna: “Website”) genereert en op (ii) de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor o.m. (doch niet-limitatief) uitvoering van een overeenkomst en/of (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden door ons.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
- Bij een bezoek aan de Website verkrijgen wij o.m. uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”). Voor meer informatie verwijzen we naar onze Cookie Policy op onze website.
- Bij een face-to-face ontmoeting (bvb. een bezoek door één van onze vertegenwoordigers, bezoek aan onze beursstand,…): uw naam, voornaam en eventueel andere nuttige gegevens afhankelijk van uw vraag.
- Bij registratie op een ARTE e-mail alert of nieuwsbrief (bv. n.a.v. een beursbezoek of de aankoop van producten): uw naam, voornaam en e-mailadres.
- Bij registratie voor o.a staalaanvragen, offertes,… (via Website en offline) verkrijgen wij via het registratieformulier uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Dezelfde informatie wordt eveneens verzameld via ons ‘General Terms and Conditions’- formulier voor leveranciers.
- Bij het sluiten van een overeenkomst: uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres,  telefoonnummer en kredietinformatie.
- Onderlinge communicatie.
- Bij sollicitaties: gegevens opgenomen in CV’s en eventueel andere informatie die nuttig zou zijn m.b.t. openstaande vacatures.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u? Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:
- Door middel van cookies op de Website.
- Bij een beursbezoek op onze stand of bij een bezoek door één van onze vertegenwoordigers.
- Door middel van een contactformulier op de Website.
- Door middel van een registratieformulier op de Website voor staalaanvragen.
- Door middel van ons formulier ‘General Terms and Conditions’ voor leveranciers.
- Bij het afsluiten van een overeenkomst.
- Door middel van gevoerde communicatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u? (doeleinden) Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken. (enabling secure use of the Site and providing, analysing, improving, administering Site & Services)

Wij verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op:
- het factureren en leveren van uw productaankopen; (providing Services within the scope of our engagement with a client)
- het verwerken van de staalaanvragen; (providing Services within the scope of our engagement with a client)
- het toesturen van een e-mail alert (vb. acties, einde looptijd van een collectie, lancering nieuwe collectie, …), een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing. (direct marketing)
- de beoordeling of u een geschikte kandidaat bent voor de openstaande functie en de communicatie verbonden aan deze beoordeling.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)
Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner” en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om de overeenkomst uit te voeren, de staalaanvragen en/of offertes op te sturen en/of u te antwoorden op uw contact-aanvraag. Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om u een e-mail alert, een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen (i) indien u ons uw persoonsgegevens hebt overgemaakt of wij het hebben ontvangen n.a.v. een beursbezoek (gerechtvaardigd belang en/of toestemming) en/of (ii) indien u een product hebt aangekocht (uitvoering van een overeenkomst). Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om te beoordelen of u al dan niet een geschikt profiel hebt voor openstaande vacatures en om u in dat kader te kunnen informeren. (toestemming)

Delen wij uw persoonsgegevens met derden? ARTE zal uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken (meer bepaald niet verkopen, verhuren of uitwisselen), behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid of met uw voorafgaande toestemming. Deze sectie beschrijft aan wie we persoonlijke informatie vrijgeven en voor welke doeleinden:
- Onze dienstverleners: bijvoorbeeld de maker/hoster van onze Website, de bank/betalingsdienstverlener, de marketingpartner voor verzending van de e-mailberichten, …
- Overheidsinstanties en rechtbanken: we kunnen persoonlijke informatie openbaar maken op verzoek van wetshandhavings- of overheidsinstellingen of in antwoord op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of gerechtelijke procedures om onze rechten vast te stellen, te beschermen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen een juridische claim of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of om de rechten, eigendom of veiligheid van een andere persoon te beschermen. Wij kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken om een schending door u van een contractuele of andere relatie met ons of uw illegale of schadelijke activiteiten te onderzoeken of te voorkomen. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij? Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen? Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens: o.m. een SSL-certificaat, de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerdersaccount, ... In geen geval kan ARTE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens (vb. login en paswoord voor staalaanvragen), alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Welke zijn uw rechten? U heeft volgende rechten: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. Om uw rechten uit te oefenen  en/of uw toestemming in te trekken volstaat het om ons te contacteren, hetzij per e-mail naar legal@arte-international.com of per post naar Arte Groep t.a.v. de juridische afdeling, Senator A. Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Waar kunt u een klacht indienen? U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Versie: 05.10.2020