de ultieme verfijning in muurbekleding
de ultieme verfijning in muurbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing (i) op de persoonsgegevens die ARTE nv, met maatschappelijke zetel te Senator A. Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven - K.B.O. onder nummer BTW BE0421.929.907 (hierna: “ARTE” of “wij”) via de websites www.arte-international.com, www.hookedonwalls.com, www.artewalls.com, www.arte-inspirationdays.be, www.flavorpaperforarte.be en/of www.laserbyarte.com (hierna: “Website”) en op (ii) het gebruik van persoonsgegevens voor o.m. uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden door ARTE.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Bij een bezoek aan de Website verkrijgen wij o.m. uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”),
– Bij registratie op een ARTE e-mail alert of nieuwsbrief (bv. n.a.v. een beursbezoek of de aankoop van producten): uw naam, voornaam en e-mailadres;
– Bij registratie voor staalaanvragen (via Website en offline) verkrijgen wij via het registratieformulier uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

– Door middel van cookies op de Website,
– Door middel van een contactformulier op de Website,
– Door middel van een registratieformulier op de Website voor staalaanvragen,
– Bij een beursbezoek op onze stand of bij het afsluiten van een overeenkomst.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u? (doeleinden)
Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op (i) het leveren en factureren van uw productaankopen, (ii) het leveren van de staalaanvragen en/of (iii) het toesturen van een e-mail alert (vb. acties, einde looptijd van een collectie, lancering nieuwe collectie, …), een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)
Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner” en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om de overeenkomst uit te voeren, de staalaanvragen op te sturen en/of u te antwoorden op uw contact-aanvraag.
Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om u een e-mail alert, een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen (i) indien u ons uw persoonsgegevens hebt overgemaakt of wij het hebben ontvangen n.a.v. een beursbezoek (gerechtvaardigd belang en/of toestemming) en/of (ii) indien u een product hebt aangekocht (gerechtvaardigd belang).

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website, de bank/betalingsdienstverlener, de marketingpartner voor verzending van de e-mailberichten, … Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.
ARTE zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens: o.m. een SSL-certificaat, de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerdersaccount, ...
In geen geval kan ARTE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens (vb. login en paswoord voor staalaanvragen), alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Welke zijn uw rechten?
U heeft volgende rechten: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om ons te contacteren, hetzij per e-mail naar legal@arte-international.com of per post naar Senator A. Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen.
Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Waar kunt u een klacht indienen?
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Versie: 31-07-2018