Je surft vanuit Verenigde Staten van Amerika. Niet correct? Pas je land aan

Legal

 • Legal notice
  Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Arte (hierna “Arte”). Door eenvoudige raadpleging van de website aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.
  Arte besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de website. De inhoud is te goeder trouw opgesteld om informatie te verschaffen over Arte en haar producten en diensten. Arte kan echter niet garant staan voor de volledigheid, correctheid of actualiteit van de verstrekte informatie, noch de geschiktheid voor een welbepaald doel. Evenmin garandeert Arte een voortdurende toegang tot de website, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Arte kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de op de website verstrekte informatie noch voor het gebruik ervan, of voor enige schade van welke aard ook die daaruit zou kunnen voortvloeien.
  De website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar externe websites. Deze links worden slechts ter informatie weergegeven. Arte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites noch voor het beleid (zoals inzake privacy) dat op die websites van toepassing is.

  Copyright ©
  Deze website met inbegrip van teksten, lay-out, logo’s, illustraties en andere grafische bestanddelen, evenals de namen en handelsmerken, zijn eigendom van Arte en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendomsrechten.
  Het is niet toegelaten om het geheel of een deel van de website of de inhoud ervan te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door Arte. Het is wel toegelaten om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik. Ook bestaat er de mogelijkheid om brochures, foto’s,… te downloaden na inloggen op onze website en dit voor professionals/pers. Echter zijn ook aan deze downloads strikte voorwaarden verbonden waaronder een specifieke Copyright-vermelding.

  E-mail disclaimer
  Elke e-mail is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de persoon of entiteit die de genoemde geadresseerde is en kan informatie bevatten die bevoorrecht of vertrouwelijk is. Indien u niet de genoemde of beoogde geadresseerde bent, gelieve de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door middel van een antwoorde-mail en de desbetreffende e-mail, inclusief eventuele bijlagen, te verwijderen zonder deze te openen of te kopiëren. Bovendien wordt u er middels onderhavige disclaimer van op de hoogte gebracht dat elke openbaarmaking, lezing, reproductie, verspreiding of elk ander gebruik van de desbetreffende e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen, strikt verboden is. Er wordt geen enkele garantie of waarborg gegeven met betrekking tot de correcte en accurate verzending van de inhoud, noch met betrekking tot de tijdige ontvangst van een verzonden e-mail.
  Hoewel wij regelmatig inkomende en uitgaande e-mailberichten screenen op virussen, moeten de geadresseerden deze e-mail en eventuele bijlagen zelf op virussen scannen. Wij garanderen op geen enkele wijze de afwezigheid van virussen in deze e-mail of bijlagen en wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van veiligheidsproblemen die dit bericht kan veroorzaken aan een systeem. Overdrachten via het internet zijn inherent onveilig en wij kunnen de juiste of volledige overdracht van de informatie in deze mededeling of het tijdstip van ontvangst ervan niet garanderen.

 • Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) geeft een overzicht van de Persoonsgegevens die wij verwerken, waarom wij deze Persoonsgegevens verwerken, hoelang en hoe u er controle over heeft. Wij wensen klanten, leveranciers en gebruikers van onze diensten en Website (zoals hieronder gedefinieerd) zoveel mogelijk te informeren, te respecteren en controle te geven over wat er met hun Persoonsgegevens gebeurt. 

  “Persoonsgegevens” betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn Persoonsgegevens? 
  Dit Privacybeleid is van toepassing op:
  - Arte NV, met ondernemingsnummer 0421 929 907, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210;
  - Noster NV, met ondernemingsnummer 0458 313 419, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210;
  - Murco NV, met ondernemingsnummer 0838 557 377, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210;
  - Arte France SARL, met ondernemingsnummer 327 327 037, met maatschappelijke zetel te  75006 Paris, 6 bis , Rue de l'Abbaye (France);
  - Arte Interior Furnishings LTD, met ondernemingsnummer 0887 1488, met maatschappelijke zetel te Chelsea Harbour, London, U. 217-219, Design Centre East (UK); 
  - Arte Interior Furnishings Spain S.L., met ondernemingsnummer B61010625, met maatschappelijke zetel te Cl Portugalete Num.17 ESC. P. PTA. Barcelona (Spain).
  - Arte Interior Furnishings Singapore Pte Ltd, met ondernemingsnummer 202217483C, met maatschappelijke zetel te 4 Battery Road, #25-01 Bank of China Building (Singapore 049908)
  Hierna genoemd: “Arte”, “Arte Groep” of “wij”. 

  Elke onderneming van de Arte Groep respecteert uw privacy en engageert zich deze te beschermen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), de Singaporese Wet met betrekking tot Persoonlijke Gegevensbescherming (“PDPA”), en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door naleving van onderstaand Privacybeleid en dit in haar rol van verwerkingsverantwoordelijke.

  Dit Privacybeleid is van toepassing op (i) alle Persoonsgegevens die de Arte Groep via de websites www.arte-international.com, www.hookedonwalls.com, www.flavorpaperforarte.be en/of moooiwallcovering.com (de “Website”) genereert en op (ii) de verwerking en het gebruik van Persoonsgegevens voor o.m. (doch niet-limitatief) uitvoering van een overeenkomst, klantenbeheer, leveranciersbeheer en/of (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden door ons.

  Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u? 
  Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
  - bij een bezoek aan de Website verkrijgen wij o.m. de technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bv. IP-adres, gebruikte software, taalkeuze) (“Technische Informatie”). Voor meer informatie verwijzen we naar onze Cookie Policy op onze Website [https://www.arte-international.com/nl/legal#cookie-policy];
  - bij een face-to-face ontmoeting (bv. een bezoek door één van onze vertegenwoordigers, bezoek aan onze beursstand, enz.) verkrijgen wij o.m. uw naam, voornaam en eventueel andere nuttige gegevens afhankelijk van uw vraag;
  - bij registratie op een Arte e-mail alert of nieuwsbrief (bv. n.a.v. een beursbezoek of de aankoop van producten) verkrijgen wij o.m. uw naam, voornaam en e-mailadres;
  - bij registratie voor o.a. staalaanvragen, offertes, enz. en contact-aanvraag (via Website en offline) verkrijgen wij via het registratieformulier of contactformulier uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw professionele beroepsactiviteiten. Dezelfde informatie wordt eveneens verzameld via ons ‘General Terms and Conditions’- formulier voor leveranciers;
  - bij vragen en/of klachten via e-mail, per post, telefonisch, sociale media, verkrijgen wij o.m. uw naam, voornaam en eventueel andere nuttige gegevens afhankelijk van uw vraag/klacht;
  - bij het sluiten van een overeenkomst verkrijgen wij o.m. uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en kredietinformatie;
  - in onderlinge communicatie verkrijgen wij o.m. uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
  - bij (spontane) sollicitaties verzamelen wij o.m. de gegevens opgenomen in Cv’s en eventueel andere informatie die nuttig zou zijn m.b.t. openstaande vacatures; en
  - bij contact-aanvraag via sociale mediakanalen (bv. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn), verzamelen wij o.m. uw accountgegevens. 

  Als Arte Groep een klokkenluidersmelding ontvangt, wordt een dossier met de gegevens van de melding aangemaakt. In dit dossier worden o.m. de volgende gegevens verzameld: de naam, voornaam, e-mailadres en functie van de klokkenluider, informatie over de inbreuk, en alle informatie die nuttig is m.b.t. de klokkenluidersmelding. 

  Hoe verzamelen wij uw Persoonsgegevens?
  Wij verzamelen uw Persoonsgegevens op verschillende manieren:
  - bij het surfen op onze Website op verschillende apparaten (bv. op een computer, smartphone, of een tablet) worden er Persoonsgegevens verzameld door onder meer het plaatsen van cookies. Voor meer informatie verwijzen we naar onze Cookie Policy op onze Website [https://www.arte-international.com/nl/legal#cookie-policy]; 
  - bij een beursbezoek op onze stand of bij een bezoek door één van onze vertegenwoordigers;
  - door middel van registratie op een Arte e-mail alert of nieuwsbrief;
  - door middel van een contactformulier op de Website;
  - door middel van een registratieformulier voor staalaanvragen op de Website;
  - door middel van ons formulier ‘General Terms and Conditions’ voor leveranciers;
  - door middel van vragen en/of klachten via e-mail, per post, telefonisch, sociale media;
  - bij het afsluiten van een overeenkomst;
  - door middel van gevoerde communicatie;
  - door middel van contact via sociale mediakanalen; en
  - door middel van (de ontvangst van) klokkenluidersmeldingen. 

  Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens? (doeleinden)
  Wij verzamelen Technische Informatie voor het verzorgen en verbeteren van de Website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken (ten einde een veilig gebruik van de Website mogelijk te maken en de Website en diensten te verstrekken, te analyseren, te verbeteren en te beheren).

  Verder verzamelen wij uw Persoonsgegevens met het oog op:
  - het factureren en leveren van uw productaankopen (het verlenen van diensten in het kader van onze opdracht aan een klant);
  - het verwerken van de staalaanvragen (het verlenen van diensten in het kader van onze opdracht aan een klant );
  - communicatie omtrent uw productaankopen;
  - het behandelen van vragen en/of klachten via e-mail, per post, telefonisch, sociale media;
  - het toesturen van e-mail alerts (vb. acties, einde looptijd van een collectie, lancering nieuwe collectie, enz.) en nieuwsbrieven (direct marketing);
  - gepersonaliseerde aanbiedingen/advertenties tonen op andere websites en sociale mediakanalen op basis van uw interesses;
  - de beoordeling of u een geschikte kandidaat bent voor de openstaande functie/vacature en de communicatie verbonden aan deze beoordeling; en
  - het onderzoeken en behandelen van klokkenluidersmeldingen. 

  Mogen wij uw Persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)
  De GDPR vereist dat wij transparant zijn over de rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens. Voor de verwerking van uw Persoonsgegevens baseren wij ons op de volgende rechtsgronden.

  Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
  De volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:
  - om uw productaankopen te kunnen afhandelen;
  - om de betaling en facturatie van uw productaankopen te kunnen afhandelen;
  - om te kunnen communiceren omtrent uw productaankopen en/of om andere vragen te beantwoorden;
  - om staalaanvragen en/of offertes te kunnen opsturen; en
  - om te kunnen antwoorden op uw contact-aanvraag. 

  Toestemming
  - uw Technische Informatie mogen wij verwerken omdat u hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner” (behalve voor wat betreft functionele en analytische cookies, die wij verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen);
  - uw Persoonsgegevens mogen wij verwerken om te beoordelen of u al dan niet een geschikt profiel hebt voor openstaande vacatures en om u in dat kader te kunnen informeren omdat u hiervoor toestemming geeft;
  - uw Persoonsgegevens, die u ons heeft overgemaakt of die wij hebben ontvangen n.a.v. een beursbezoek, mogen wij verwerken om u van (direct) marketing te kunnen voorzien, met inbegrip van e-mail alerts (bv. acties, einde looptijd van een collectie, lancering nieuwe collectie, enz.), het versturen van nieuwsbrieven, omdat u hiervoor toestemming geeft (indien u geen bestaande klant bent); en
  - uw Persoonsgegevens mogen wij verwerken om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op andere websites en sociale mediakanalen omdat u hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner”. 

  In sommige gevallen, zoals n.a.v. een beursbezoek, kan mondeling toestemming worden gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan.

  Het is overigens steeds mogelijk om u af te melden voor onze elektronische nieuwsbrieven via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. 

  Onze gerechtvaardigde belangen
  Wij verwerken uw Persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, onder andere om:
  - met u te kunnen communiceren omtrent uw productaankopen;
  - om vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden;
  - om de kwaliteit van onze Website en dienstverlening te verbeteren;
  - om u van (direct) marketing te kunnen voorzien, met inbegrip van e-mail alerts (bv. acties, einde looptijd van een collectie, lancering nieuwe collectie, enz.) en nieuwsbrieven, wanneer u een bestaande klant bent;
  - voor de uitoefening en de verdediging van de rechten van Arte Groep, bv. bij geschillen; 
  - voor het beheer van klanten, inclusief het detecteren van behoeften van de klant; en
  - voor het ontvangen, beheren, analyseren, bestuderen en verwerken van klokkenluidersmeldingen (in zoverre hiertoe geen wettelijke verplichting zou bestaan).

  Wettelijke verplichting
  In sommige gevallen zijn wij op basis van toepasselijke wet- of regelgeving verplicht om uw Persoonsgegevens te verwerken, bv. klokkenluidersmeldingen te onderzoeken, om fraude of misdrijven te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, om te voldoen aan fiscale verplichtingen, in het kader van audit, klantenbeheer, enz. 

  Delen wij uw Persoonsgegevens met derden? 
  Arte zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken (meer bepaald niet verkopen, verhuren of uitwisselen), behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid of met uw voorafgaande toestemming.

  Doorgifte binnen Arte Groep
  Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven binnen alle juridische entiteiten die deel uitmaken van de Arte Groep. Deze doorgifte kan kaderen in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of waarbij u bent betrokken.

  Doorgifte buiten Arte Groep
  Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden, (i) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten, (ii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. fiscale verplichtingen), (iii) indien u overgaat tot het digitaal ondertekenen van documenten. 
  - Onze dienstverleners. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners. Deze dienstverleners mogen uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden, bv. de maker/hoster van onze Website, de bank/betalingsdienstverlener, de marketingpartner voor verzending van de e-mailberichten, enz. De veiligheid van uw Persoonsgegevens wordt gewaarborgd door verwerkingsovereenkomsten die wij met deze dienstverleners hebben gesloten.
  - Overheidsinstanties en rechtbanken. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken op verzoek van wetshandhavings- of overheidsinstellingen of in antwoord op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of gerechtelijke procedures om onze rechten vast te stellen, te beschermen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen een juridische vordering of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of om de rechten, eigendom of veiligheid van een andere persoon te beschermen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken om een schending door u van een contractuele of andere relatie met ons of uw illegale of schadelijke activiteiten te onderzoeken of te voorkomen.
  - Sociale mediakanalen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens in gepseudonomiseerde vorm doorgeven aan sociale mediakanalen (bv. Facebook, Instagram, LinkedIn), o.a. om u gepersonaliseerde aanbiedingen/advertenties te kunnen tonen. Wij gebruiken ook Google-diensten zoals Analytics, YouTube om onder meer bij te houden hoe gebruikers onze Website gebruiken en om gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wij gebruiken ook andere partijen voor advertentiediensten o.a. Meta, Pinterest, Microsoft. Arte Groep raadt u aan het privacybeleid van deze sociale mediakanalen te raadplegen op hun websites.

  Wij dragen er zorg voor dat alle derde-ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten nemen ter bescherming van uw Persoonsgegevens.

  Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met inbegrip van landen die geen adequate bescherming van Persoonsgegevens bieden. In het geval wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, zorgen we ervoor dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hiervoor hebben wij de volgende maatregelen genomen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te verzekeren: het opnemen van standaardclausules in onze overeenkomsten met deze bedrijven en het nemen van aanvullende maatregelen, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.

  Hoelang houden wij uw Persoonsgegevens bij?
  Uw Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaartermijn zal per doel verschillen, en soms een langere termijn omvatten, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (bv. om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij verplicht om uw facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden), of uit de juridische noodzaak om bepaalde Persoonsgegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot minimaal 10 jaar na beëindiging van het contract. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

  Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen?
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze Persoonsgegevens: o.m. een SSL-certificaat, de Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerdersaccount, enz. In geen geval kan ARTE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens (bv. login en paswoord voor staalaanvragen), alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

  Welke zijn uw rechten?
  U heeft de volgende rechten: 
  - recht van inzage, d.w.z. het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons en/of een kopie te krijgen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;
  - recht op rectificatie, d.w.z. het recht om eventuele onjuiste Persoonsgegevens die wij over u bewaren bij te werken, aan te vullen en de ontvangers aan wie deze Persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte te stellen van deze rectificatie; 
  - recht op gegevenswissing, d.w.z. het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de Persoonsgegevens die wij niet langer rechtmatig mogen gebruiken, die niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden of wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, te laten wissen;
  - recht op beperking van de verwerking, d.w.z. het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken tot de loutere opslag ervan;
  - recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens, d.w.z. het recht om, onder bepaalde voorwaarden, uw Persoonsgegevens te ontvangen en naar eigen goeddunken te kunnen hergebruiken of aan een derde over te dragen in een gestandaardiseerd machine leesbaar formaat;
  - recht van bezwaar, d.w.z. het recht om op bepaalde gronden bezwaar te maken tegen verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen, en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, tenzij onze redenen om die verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u mogelijk hebt;
  - recht om uw toestemming in te trekken, d.w.z. indien de verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken; 
  - recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, inclusief profilering. 

  Om uw rechten uit te oefenen en/of uw toestemming in te trekken volstaat het om ons te contacteren, hetzij per e-mail naar legal@arte-international.com of per post naar Arte Groep t.a.v. de juridische afdeling, Senator A. Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen.
  Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

  De bovenstaande rechten zijn niet absoluut en kunnen in bepaalde gevallen onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, uitzonderingen of vrijstellingen zoals vastgelegd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo kunnen we in bepaalde gevallen niet voldoen aan uw verzoek tot verwijdering omdat wij bv. wettelijk verplicht zijn de Persoonsgegevens te bewaren of omdat ze nodig zijn om het contract met u uit te voeren.

  Waar kunt u een klacht indienen?
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

  Cookies
  Onze Website maakt gebruikt van cookies en gelijkaardige technologieën zoals pixels. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw apparaat. Wanneer de informatie in een dergelijke cookie Persoonsgegevens uitmaken, is dit Privacybeleid volledig van toepassing op die Persoonsgegevens. 

  Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, tonen wij u onze cookie-banner, waarop u uw cookievoorkeuren kunt instellen. Uw cookievoorkeuren kunnen ook te allen tijde worden gewijzigd in deze cookiebanner.

  Voor meer informatie verwijzen we naar onze Cookie Policy op onze Website [https://www.arte-international.com/nl/legal#cookie-policy].

  Versie: 01/08/2023

 • Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Arte en op elke overeenkomst tussen Arte en de Klant. Door een order te plaatsen accepteert de Klant deze algemene voorwaarden en stemt ermee in hierdoor gebonden te zijn, en verzaakt de Klant aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alle andere dan deze algemene voorwaarden evenals afwijkingen ervan moeten, opdat ze aan Arte tegenstelbaar zouden zijn, door Arte schriftelijk bevestigd worden.

  Offertes – orders – annulering
  De offertes van Arte blijven gedurende 3 maanden geldig, tenzij anders vermeld. Alle orders door de Klant, met inbegrip van mondelinge orders, zijn bindend.
  - Dit artikel is van toepassing wanneer de Klant een bestelling voor goederen annuleert, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een dubbele bestelling of een fout door de Klant. Dit artikel is niet van toepassing als de goederen defect zijn of als Arte een fout heeft gemaakt bij de verwerking van een bestelling.
  - In geval van annulering, zelfs gedeeltelijk, van een order is de Klant, behoudens bewijs van hogere schade, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 25% van de verkoopprijs van de goederen (excl. btw) ter vergoeding van de geleden schade en de administratieve kosten. Indien de uitvoering of voorbereiding van het order reeds is aangevat, kan de schadevergoeding verhoogd worden tot 100% van de verkoopprijs.
  - De Klant kan alleen een bestelling annuleren voor goederen die het magazijn al hebben verlaten, met voorafgaande toestemming van Arte, hetzij mondeling of schriftelijk, en Arte zal zorgen voor het afhalen van de goederen in naam van de Klant, indien nodig.
  - Indien Arte instemt met de annulering van een bestelling voor goederen die het magazijn reeds hebben verlaten, verbindt de Klant zich ertoe te betalen aan Arte:
  (a) een administratiekost van minstens 25% van de gefactureerde prijs (exclusief BTW) voor de goederen waarvoor de bestelling of een deel van de bestelling is geannuleerd. Dit is ter dekking van de administratieve en eventuele andere gerelateerde kosten voor het afhandelen van de annulering van de bestelling, en het terugnemen van de goederen;
  en (b) vervoerskosten voor de terugzending van de goederen naar het magazijn in België. Arte behoudt zich het recht voor om deze transportkosten volledig in rekening te brengen (in plaats van tegen het gereduceerde tarief dat oorspronkelijk werd aangerekend voor de levering van de goederen aan de Klant).

  Prijs – betaling
  De prijzen van Arte zijn steeds netto. Btw en alle andere belastingen, heffingen of taksen m.b.t. de geleverde goederen zijn integraal ten laste van de Klant. De prijzen worden voor elke overeenkomst afzonderlijk bepaald en kunnen geenszins als basis dienen voor andere soortgelijke leveringen.
  - Behoudens schriftelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Arte, ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag en is eveneens een forfaitaire vergoeding van 10% (met een minimum van € 125) verschuldigd, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten hoger zouden zijn.
  - Facturen kunnen enkel geldig geprotesteerd worden bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum.
  - Arte heeft het recht, zonder ingebrekestelling of schadevergoeding, de uitvoering van haar verplichtingen tegenover de Klant op te schorten, een met de Klant lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onmiddellijke betaling van alle uitstaande vorderingen te eisen of de uitvoering te weigeren behalve tegen contante betaling, indien een factuur op de vervaldag niet volledig betaald is, of de Klant zijn verplichtingen ingevolge een overeenkomst niet nakomt, of indien de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering door de Klant van zijn verplichtingen in vraag stellen of onmogelijk maken.

  Levering – eigendomsvoorbehoud
  Elke meegedeelde of overeengekomen leveringstermijn geldt ter informatieve titel en is niet bindend voor Arte. Vertraging in de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op een schadevergoeding of annulering van de verkoop en ontheft de Klant niet van enige verplichting om de goederen te accepteren of te betalen. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering ‘Vrachtvrij tot vervoerder’ (FCA) op de maatschappelijke (of andere uitbatings) zetel Arte. Het transport van de goederen door de vervoerder geschiedt op het risico van de Klant. De vervoerskosten komen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ten laste van de Klant. Ingeval Arte het transport dient te organiseren, doet zij dit als aangestelde en op risico van de Klant.
  - De verkochte goederen blijven de eigendom van Arte tot de volledige betaling van de prijs van alle door Arte aan de Klant op enig welk tijdstip geleverde goederen. Niettemin zijn de risico’s van verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed is geleverd. Arte behoudt zich het recht voor de verkochte goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, waarbij de Klant verplicht is hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van € 1.000 per dag, en de plichten van bewaarder op zich neemt en er zich toe verbindt de geleverde goederen op een geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaken volgens de hoogste standaarden die gangbaar zijn in de sector. Ingeval de Klant de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk doorverkoopt vooraleer de volledige prijs aan Arte betaald is, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs en wordt de vordering van de Klant op diens medecontractant geheel of proportioneel tot het doorverkochte gedeelte overgedragen aan Arte ten bedrage van de schuld van de Klant tegenover Arte.

  Klachten
  Klachten m.b.t. zichtbare gebreken (tekort, gebrek of niet-conformiteit) moeten, op straffe van verval, uiterlijk binnen de 3 dagen na de levering aan Arte worden gemeld. Klachten over eventuele zichtbare gebreken aan geplaatste muurbekleding moeten, op straffe van verval, onmiddellijk na het plaatsen van maximaal 3 banen aan Arte worden gemeld. Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, aan Arte worden gemeld uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of dit had moeten ontdekken, en in geen geval later dan 6 maanden na de levering. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
  - Alle klachten dienen te gebeuren per aangetekende brief met vermelding van alle relevante gegevens en vergezeld van een kopie van de factuur die op de geleverde goederen betrekking heeft, evenals van een staal van de muurbekleding waarop de klacht van toepassing is, bij gebreke waaraan Arte de klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Indien de klacht tijdig is en het bestaan van een gebrek na onderzoek wordt vastgesteld en dit niet te wijten is aan onjuiste installatie of reiniging, misbruik of nalatigheid door de Klant, zal Arte naar eigen goeddunken de betreffende goederen kosteloos vervangen of geheel of gedeeltelijk crediteren voor de factuurwaarde van de goederen, zonder dat Arte daarenboven tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

  Aansprakelijkheid– overmacht
  De waarborg van Arte gaat nooit verder dan de kosteloze vervanging of creditering, tijdens de waarborgperiode van 6 maanden na de levering, van de goederen die gebrekkig werden bevonden. Na afloop van de waarborgperiode kan geen enkele eis tegen Arte geldend gemaakt worden. De totale aansprakelijkheid van Arte en van haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de verkochte gebrekkige goederen, behoudens ingeval van opzet, fraude of bedrog. Arte is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, vorderingen van derden, verlies van zakelijke contracten of cliënteel etc.
  - Arte is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis waar Arte redelijkerwijze geen controle over heeft (“overmacht”), waaronder doch niet beperkt tot stakingen, lock-out, telecommunicatieproblemen, onderbrekingen in het vervoer, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaalschaarste of gebrek aan producten voor productie, tekortkomingen van leveranciers of vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers. In dergelijke gevallen kan door de Klant geen schadevergoeding worden geëist en behoudt Arte zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.

  Toepasselijk recht – bevoegdheid
  Alle overeenkomsten tussen Arte en de Klant, evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  - Enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Arte zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Arte kan er evenwel voor opteren om geschillen aanhangig te maken voor de rechtbanken van de zetel van de Klant.

  Varia
  Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zullen de overige bepalingen hierdoor niet aangetast worden en geldig en afdwingbaar blijven, en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de bedoeling van de partijen het meest benadert.
  - De Nederlandse tekst heeft voorrang in geval van een interpretatiegeschil tussen de diverse teksten.

  GDPR conform?
  Alle informatie is hierboven terug te vinden onder 'Privacybeleid'.

 • Bij Arte nemen we het beschermen van uw persoonsgegevens en privacy heel ernstig. We geloven in het belang van het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. Daarom hebben we dit cookiebeleid ontwikkeld om uit te leggen waarom en op welke manier wij cookies gebruiken. Deze cookiepolicy is voor het laatst gewijzigd op 01.08.2023 en heeft betrekking op volgende ondernemingen (Hierna genoemd: “Arte”, “Arte Groep” of “wij”):

  - Arte NV, met ondernemingsnummer 0421 929 907, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210;
  - Noster NV, met ondernemingsnummer 0458 313 419, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210;
  - Murco NV, met ondernemingsnummer 0838 557 377, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210;
  - Arte France SARL, met ondernemingsnummer 327 327 037, met maatschappelijke zetel te  75006 Paris, 6 bis , Rue de l'Abbaye (France);
  - Arte Interior Furnishings LTD, met ondernemingsnummer 0887 1488, met maatschappelijke zetel te Chelsea Harbour, London, U. 217-219, Design Centre East (UK); 
  - Arte Interior Furnishings Spain S.L., met ondernemingsnummer B61010625, met maatschappelijke zetel te Cl Portugalete Num.17 ESC. P. PTA. Barcelona (Spain);
  - Arte Interior Furnishings Singapore Pte Ltd, met ondernemingsnummer 202217483C, met maatschappelijke zetel te 4 Battery Road, #25-01 Bank of China Building (Singapore 049908).

  1. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer of mobiele apparaat plaatst. Cookies ondersteunen uw browser tijdens uw bezoek aan websites of apps.Er zijn verschillende soorten cookies, variërend van cookies die uw taalvoorkeuren onthouden tot cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. We gebruiken cookies voor verschillende doelen. Sommige cookies zijn sessiecookies en zijn alleen actief zolang uw browser is geopend, andere zijn permanente cookies en blijven gedurende een langere periode op uw computer opgeslagen. Cookies kunnen zelf geen op uw computer opgeslagen gegevens verzamelen. (Zie hieronder voor meer info)

  Cookies kunnen een verschillende levensduur hebben: sessiecookies worden maar zo lang bewaard als u de website bezoekt, en worden verwijderd als u uw browser sluit. Andere cookies kunnen een week, een maand, een jaar of meerdere jaren bewaard worden. (Zie hieronder voor meer info)

  2. Waarom gebruiken wij cookies?
  Dankzij cookies kunnen we onze website verbeteren. Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de interactie tussen bezoekers en onze website. Cookies onthouden bijvoorbeeld welke browser u gebruikt en welke aanvullende browsersoftware u heeft geïnstalleerd. Ze onthouden bijvoorbeeld ook uw voorkeuren, zoals taal en regio, die als standaardinstelling bewaard blijven als u de website opnieuw bezoekt. Met cookies kunt u bijvoorbeeld ook pagina's beoordelen en formulieren met commentaar versturen. Wij zijn ervan overtuigd dat de cookies die we gebruiken uw gebruikservaring tijdens het bezoeken van onze website verbeteren.

  3. Welke soorten cookies gebruiken wij?
  Wij gebruiken de volgende soorten cookies: 

  - Functionaliteitscookies (noodzakelijk): 

  Deze cookies helpen om een website gebruiksvriendelijker te maken door basisfuncties te activeren en bewaren informatie om de weergave van de website aan te passen of de manier waarop de website reageert. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken. Een voorbeeld hiervan zijn enerzijds navigatie en toegang tot beveiligde delen van een website en anderzijds de taalkeuze of land van verblijf.

  Provider

  Naam

  Doel

  Duurtijd

  Type

  www.arte-international.com

  arte_session_

   

   

   

  country

   

   

   

  language

   

   

  wordt opgeslagen om de sessie van een gebruiker bij te houden op de server (voor zowel gastgebruikers als gebruikers die zich aanmelden)

   

  wordt opgeslagen om informatie te tonen op basis van het gekozen land; het huidige land wordt getoond in de navigatie bovenaan

   

  wordt opgeslagen om de website in de juiste taal te tonen; de huidige taal wordt getoond in de navigatie bovenaan

   

  2 uur

   

   

   

  7 dagen

   

   

   

  7 dagen

   

  1st Party

   

   

   

  1st Party

   

   

   

  1st Party

   


  - Analytische cookies: 

  Deze helpen ARTE om het gedrag van bezoekers en hun interactie met de website beter te begrijpen door informatie hierover te verzamelen. Bijvoorbeeld aantal bezoekers op een website, welke foto wordt vaak aangeklikt, welke niet,..

  Provider

  Naam

  Doel

  Duurtijd

  Type

  www.arte-international.com

  _ga

   

   

   

  _gat

   

   

   

   

  _gid

   

   

   

  _gat_artetracker

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om gebruikers die na lange tijd terugkeren naar de website te onderscheiden van relatief nieuwe bezoekers

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om requests naar Google Analytics te throttlen zodat er niet te veel tracking gebeurt als een gebruiker op korte tijd veel pagina’s bezoekt

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om het patroon van gebruikers die op korte termijn terugkeren naar de website vast te leggen

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om page views door te sturen

  2 jaar

   

   

   

  1 min

   

   

   

   

  24 u

   

   

   

  1 min

  3rd Party

   

   

   

  3rd Party

   

   

   

   

  3rd Party

   

   

   

  3rd Party

   


  - Marketing/personalisatiecookies d.m.v. trac(k)ing pixels & advertentiecookies:

  Deze worden gebruikt om een profiel van de interesse van de gebruiker/bezoeker van ARTE’s website samen te stellen en relevante en interessante advertenties op andere websites te tonen.

  Provider

  Naam

  Doel

  Duurtijd

  Type

  www.arte-international.com

  country

   

   

   

  language

   

  wordt opgeslagen om informatie te tonen op basis van het gekozen land; het huidige land wordt getoond in de navigatie bovenaan

   

  wordt opgeslagen om de website in de juiste taal te tonen; de huidige taal wordt getoond in de navigatie bovenaan

  7 dagen

   

   

   

  7 dagen

   

  1st Party

   

   

   

  1st Party

  www.arte-international.com

  _ga

   

   

   

  _gat

   

   

   

   

  _gid

   

   

   

  _gat_artetracker

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om gebruikers die na lange tijd terugkeren naar de website te onderscheiden van relatief nieuwe bezoekers

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om requests naar Google Analytics te throttlen zodat er niet te veel tracking gebeurt als een gebruiker op korte tijd veel pagina’s bezoekt

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om het patroon van gebruikers die op korte termijn terugkeren naar de website vast te leggen

   

  onderdeel van Google Analytics, wordt gebruikt om page views door te sturen

  2 jaar

   

   

   

  1 min

   

   

   

   

  24 u

   

   

   

  1 min

  3rd Party

   

   

   

  3rd Party

   

   

   

   

  3rd Party

   

   

   

  3rd Party

   


  Provider

  Naam

  Doel

  Duurtijd

  Type

  ads.linkedin.com

   

  www.facebook.com

   

  www.linkedin.com

   

  diversen

   

  diversen

   

  diversen

  Zie https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

   

  Zie https://www.facebook.com/policies/cookies/

   

  Zie https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

   

   

   

   

   

   

  3rd Party

   

  3rd Party

   

  3rd Party


  - Sociale media:

  Onze website gebruikt sociale media knoppen om te verwijzen naar Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn en YouTube. Door gebruik te maken van een social media button plaatsen deze partijen een 'social media cookie' zodat ze u kunnen herkennen wanneer u de knop gebruikt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en LinkedIn aangezien ARTE geen invloed heeft op de manier waarop deze social media buttons functioneren. Het privacybeleid van deze social media-aanbieders verandert regelmatig. ARTE raadt u dan ook aan het privacybeleid van deze aanbieders te raadplegen op hun websites.

  Provider

  Naam

  Doel

  Duurtijd

  Type

  youtube.com

  diversen

  Zie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl#types-of-cookies

   

   

  3rd Party


  4. Waarom gebruiken we hogervermelde cookies? 
  We slaan op of u cookies aanvaardt of weigert.
  - Bij het begin van elk bezoek krijgt u een unieke willekeurige code (een ‘id’ of ‘token’) waarmee de server u kan onderscheiden van andere bezoekers. Uw bezoek aan en uw gedrag op onze website zijn uniek, dus onze server moet u kunnen onderscheiden van andere bezoekers.
  - We slaan voorkeuren op: of u bijvoorbeeld de lijst van werken & iconen wil zien in thumbnail, lijst- of gedetailleerde weergave.
  - We slaan op in welke taal u de website bezoekt.
  - Om inhoud te delen op sociale media.
  - Om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden.

  5. Hoe weigert en verwijdert u cookies?
  Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of te beperken. 
  - Bij een eerste bezoek aan onze website, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies worden gebruikt. U kunt dat accepteren of weigeren.
  - U kunt zich afmelden voor Google Analytics cookies door de door Google ontwikkelde Opt-out ‘Add-on’ te installeren in uw browser
  - U kan de instellingen van uw browser aanpassen. Deze instellingen aanpassen, kan u terugvinden onder de hulppagina’s van de website van de browser.

  6. Contact
  Laat het ons weten als u vragen heeft over dit cookiebeleid of de door onze website gebruikte cookies. U kunt contact met ons opnemen door het klikken op de contactlink op de website die u naar dit cookiebeleid heeft geleid.

  7. Wijziging van dit cookiebeleid
  Dit cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als er nieuwe ontwikkelingen zijn of wanneer onze cookies veranderen. Als u op de hoogte wil blijven van veranderingen, adviseren we u dit cookiebeleid regelmatig te lezen.

 • Arte nv en met haar verbonden ondernemingen (hierna “Arte” genoemd) leggen zich toe op het ontwerpen, vervaardigen en verdelen van hoogwaardige wandbekleding in de ‘high-end’ interieur- en decoratiemarkt (hierna “Producten” genoemd). Wij verkopen onze Producten via een netwerk van kwalitatieve wederverkopers, d.w.z. elke koper die onze Producten doorverkoopt (hierna “Verdeler” genoemd). Onze uitstekende reputatie en merkimago zijn gebaseerd op de kwaliteit van onze Producten en de wijze waarop onze Producten gepresenteerd en verkocht worden aan de eindklant.

  Ons Verdelernetwerk investeert in de marketing van onze Producten en wij moeten de Verdelers die een superieure klantenservice en ruime selectie aan Producten aanbieden, blijven erkennen en aanmoedigen. Wij moeten trachten het 'meeliften' door Verdelers op de investeringen die door andere Verdelers zijn gedaan, te beperken. Om dit doel te bereiken en om onze reputatie en merkimago te vrijwaren, kondigen wij kwalitatieve criteria aan waaraan de Verdelers - en hun Verdelers - zullen moeten voldoen om Verdeler van onze Producten te worden en te blijven.

  Adverteren
  Wij verwachten dat de Verdeler onze Producten als hoogwaardige producten presenteert en de van tijd tot tijd door Arte aangekondigde richtlijnen voor het adverteren van onze Producten naleeft. "Adverteren" omvat het plaatsen van een advertentie of promotie, zowel in de gedrukte media (zoals tijdschriften, catalogi en brochures), via radio of televisie, via internet op de website van de Verdeler of op een andere website, of via een ander communicatiemedium.

  Arte verwacht van de Verdeler dat hij zich o.m. houdt aan de volgende richtlijnen inzake adverteren:

  - Alle promotiematerialen en reclameadvertenties moeten in overeenstemming zijn met de kwaliteit en het imago van de Arte merken. De Producten mogen niet worden gepromoot of verkocht op een wijze die, naar het oordeel van Arte, het merkimago van Arte schaadt of nadelig beïnvloedt.
  - De Verdeler die gevestigd is binnen de EER (Europese Economische Ruimte) mag de Producten niet verkopen of leveren voor uitvoer, rechtstreeks of via een derde, naar een gebied buiten de EER zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Arte, en zal de Producten niet actief verkopen in gebieden in de EER die uitsluitend voorbehouden zijn aan Arte, haar distributeurs of agenten. 
  - Arte kan van tijd tot tijd zgn. 'Aanbevolen Verkoopprijzen' voor de Producten aankondigen die dienen als een hulpmiddel voor de Verdeler om zijn wederverkoopprijzen te bepalen, onverminderd het recht van de Verdeler om de prijs te bepalen waartegen hij de Producten verkoopt. 
  - De Verdeler onthoudt zich van het promoten en verkopen van andere Producten dewelke imagoschade toebrengen aan het Arte-merk, zoals (niet-limitatief) de verkoop van op Arte ‘geïnspireerde’ muurbekledingscollecties. De Verdeler zal in deze handelen als een goede huisvader en Arte informeren wanneer dergelijke collecties aan hen aangeboden worden of wanneer de Verdeler kennis krijgt van zulke Producten op de markt.

  Showroom
  Arte verkoopt alleen aan de Verdeler die een fysieke showroom uitbaat die aan de volgende criteria voldoet:

  - De Verdeler mag alleen handel drijven in een met Arte overeengekomen fysieke showroom.
  - Elke showroom moet in overeenstemming zijn met het imago en de kwaliteit van de Arte merken en bezet worden door een voldoende aantal medewerkers met kennis en ervaring in interieur en decoratie. 
  - De toonzaal dient idealiter op straatniveau te zijn of een gelijkwaardige prominente positie in te nemen met voldoende etalageruimte voor een goede uitstalling van de Producten. In de showroom dient een adequate uitstalruimte te worden gegeven aan de Producten. 
  - De Verdeler is verplicht om een hoogwaardige pre-sales- en after-salesservice te verlenen aan de klant in de showroom die tijdens de normale werkuren open moet zijn voor het publiek. 
  - De Verdeler is verplicht om een representatief aantal Arte stalenboeken aan te kopen. Deze representatie moet worden gehandhaafd en jaarlijks moet een redelijk aandeel nieuwe collecties worden aangekocht.

  Onlineverkoop
  Wij geloven sterk in de persoonlijke, fysieke promotie van onze Producten en wij achten het daarom niet gepast om onze producten uitsluitend via internet te verkopen. Elke Verdeler die onze Producten wenst te promoten, aan te bieden en te verkopen via een internetsite (hierna "Site" genoemd) moet voldoen aan de volgende criteria:

  - Ten minste één fysieke showroom uitbaten die voldoet aan onze showroom criteria zoals hierboven uiteengezet, waar de klant advies kan krijgen van opgeleid personeel. 
  - De eigenaar en uitbater zijn van de Site waarop de Producten worden gepromoot, aangeboden en verkocht, en een veilig betaalsysteem voor de Producten aanbieden. 
  - De handelsnaam en het handelsadres van de Verdeler moeten duidelijk zichtbaar zijn op de Site. De Verdeler mag geen handelsmerken, handelsnamen of tekens die toebehoren aan Arte, of die verwarrend gelijken op die van Arte, als (deel van) zijn domeinnaam gebruiken. De naam van de Site mag geen termen bevatten die uitdrukkelijk of impliciet aangeven dat de Producten die op de Site worden weergegeven, beschikbaar zijn tegen kortings-/verlaagde prijzen. 
  - Voldoen aan alle redelijke instructies met betrekking tot het uiterlijk en de 'look & feel' van de Site die Arte van tijd tot tijd geeft, en ervoor zorgen dat de Producten worden gepromoot, aangeboden en verkocht op een manier die het merkimago van Arte niet schaadt of nadelig beïnvloedt als gevolg van de naam, het uiterlijk of de inhoud van de Site. 
  - Geen bod doen op een trefwoord van een zoekmachine of trefzin die merknamen van Arte of een verkeerde spelling van deze merknamen bevat. 
  - Alle voorstellingen of afbeeldingen van de Producten moeten van hoge kwaliteit zijn en alle informatie over de Producten (beschrijvingen, technische specificaties of andere) moeten deze nauwkeurig en duidelijk beschrijven.
  - Advertenties, promoties of links naar andere producten of diensten op de Site mogen het merkimago van Arte niet schaden of nadelig beïnvloeden. 
  - De hoogste norm van pre-sales- en after-salesservice aan de klant verlenen, gelijk aan het serviceniveau in de fysieke showroom, inclusief een efficiënte klantencommunicatie en afhandeling van leveringen en retours van Producten. 
  - Arte schriftelijk op de hoogte brengen alvorens Producten via de Site aan te bieden. Daarnaast moet Arte een redelijke termijn worden verleend, in ieder geval niet minder dan 14 dagen, om het gebruik op de Site van haar handelsnamen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten bij eventuele voorstellingen van of verwijzingen naar de Producten goed te keuren.

  Algemeen
  Wij hebben deze criteria unilateraal aangenomen en zullen onze Producten alleen verkopen aan de Verdeler die, naar het uitsluitende oordeel van Arte, onze Producten promoot en verkoopt in overeenstemming met deze criteria.

  Wanneer de Verdeler onze Producten aan andere Verdelers verkoopt, gaat de Verdeler ermee akkoord om een kopie van deze criteria te verstrekken aan zijn Verdelers, die evenzeer gebonden zijn door deze criteria. 

  Indien Arte vaststelt dat de Verdeler - of diens Verdeler - een handeling heeft gesteld die strijdig is met deze criteria, behoudt Arte zich het recht voor om (i) 10 tot 20 dagen tijd te geven om een eventuele inbreuk op deze criteria ongedaan te maken, of (ii) de levering van de Producten aan de Verdeler voor onbepaalde tijd op te schorten of (iii) de account van de Verdeler definitief te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand of zonder opzegtermijn in geval van een ernstige inbreuk.

 • Algemeen
  Foto’s en video’s mogen uitsluitend gebruikt worden voor het presenteren van de producten van Arte én met correcte copyright©-vermelding zoals “Copyright Arte”, “©Arte” of "Images by Arte". De foto’s en video’s mogen in geen geval gebruikt worden op een wijze die schade kan toebrengen aan de eer, goede naam of reputatie van Arte nv of Arte producten.

  Renderbeelden

  Renderbeelden zijn digitale afbeeldingen van Arte producten en producten die door Arte verdeeld worden. Zowel de beelden als de afgebeelde producten zijn beschermd door het auteursrecht en internationale verdragen m.b.t. intellectuele eigendom. De beelden worden ter beschikking gesteld in hun huidige staat, zonder enige garantie. De beelden mogen door de professionele wooninrichter (interieurontwerper, architect, …) gedownload en gereproduceerd worden, doch uitsluitend voor de uitwerking van professionele projecten met behulp van render-, interieur- of andere tekenprogramma’s en met het oog op de presentatie en promotie van de genoemde producten. De toegekende rechten m.b.t. de beelden zijn persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. De professional is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt. Arte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de beelden. In geval van gebruik van de beelden in strijd met deze voorwaarden, zal de professional Arte schadeloos stellen en vrijwaren tegen aanspraken en vorderingen van derden.

  Sociale media
  Bij het gebruik van foto’s en video’s van Arte op social media moet Arte steeds vermeld worden. Hieronder worden per kanaal de credits opgelijst. In de bijhorende tekst in social media posts moet ook steeds de hashtag #Artewalls gebruikt worden. Indien de vermelding van Arte niet of niet correct gebeurt, is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht en behoudt Arte zich het recht om een schadevergoeding te vorderen.
  Instagram: @artewalls
  Facebook: @artewalls
  Pinterest: @artewalls
  LinkedIn: www.linkedin.com/company/artewalls
  YouTube: www.youtube.com/artewalls

  Print en online media
  Voor publicaties in tijdschriften, kranten,… of online artikels moet steeds de naam Arte en de website arte-international.com duidelijk zichtbaar vermeld worden.