de ultieme verfijning in muurbekleding
de ultieme verfijning in muurbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer

Legal notice
Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Arte (hierna “Arte”). Door eenvoudige raadpleging van de website aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Arte besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de website. De inhoud is te goeder trouw opgesteld om informatie te verschaffen over Arte en haar producten en diensten. Arte kan echter niet garant staan voor de volledigheid, correctheid of actualiteit van de verstrekte informatie, noch de geschiktheid voor een welbepaald doel. Evenmin garandeert Arte een voortdurende toegang tot de website, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Arte kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de op de website verstrekte informatie noch voor het gebruik ervan, of voor enige schade van welke aard ook die daaruit zou kunnen voortvloeien.

De website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar externe websites. Deze links worden slechts ter informatie weergegeven. Arte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites noch voor het beleid (zoals inzake privacy) dat op die websites van toepassing is.

Copyright ©
Deze website met inbegrip van teksten, lay-out, logo’s, illustraties en andere grafische bestanddelen, evenals de namen en handelsmerken, zijn eigendom van Arte en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet toegelaten om het geheel of een deel van de website of de inhoud ervan te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door Arte. Het is wel toegelaten om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik. Ook bestaat er de mogelijkheid om brochures, foto’s,… te downloaden na inloggen op onze website en dit voor professionals/pers. Echter zijn ook aan deze downloads strikte voorwaarden verbonden waaronder een specifieke Copyright-vermelding.

E-mail disclaimer
Elke e-mail is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de persoon of entiteit die de genoemde geadresseerde is en kan informatie bevatten die bevoorrecht of vertrouwelijk is. Indien u niet de genoemde of beoogde geadresseerde bent, gelieve de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door middel van een antwoorde-mail en de desbetreffende e-mail, inclusief eventuele bijlagen, te verwijderen zonder deze te openen of te kopiëren. Bovendien wordt u er middels onderhavige disclaimer van op de hoogte gebracht dat elke openbaarmaking, lezing, reproductie, verspreiding of elk ander gebruik van de desbetreffende e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen, strikt verboden is. Er wordt geen enkele garantie of waarborg gegeven met betrekking tot de correcte en accurate verzending van de inhoud, noch met betrekking tot de tijdige ontvangst van een verzonden e-mail.

Hoewel wij regelmatig inkomende en uitgaande e-mailberichten screenen op virussen, moeten de geadresseerden deze e-mail en eventuele bijlagen zelf op virussen scannen. Wij garanderen op geen enkele wijze de afwezigheid van virussen in deze e-mail of bijlagen en wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van veiligheidsproblemen die dit bericht kan veroorzaken aan een systeem. Overdrachten via het internet zijn inherent onveilig en wij kunnen de juiste of volledige overdracht van de informatie in deze mededeling of het tijdstip van ontvangst ervan niet garanderen.